Likwidator Stowarzyszenia „Razem dla Czosnowa” z siedzibą w Łomnie informuje, że w dniu 27 lutego 2018 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę nr 1, na mocy której Stowarzyszenie postawione zostało w stan likwidacji.

 

Dobiesław Stefaniak, likwidator